Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Vrtec Trbovlje
Sedež: Rudarska cesta 10 A
Pošta: 1420 Trbovlje
Telefon: (03) 56 33 380
Faks: (03) 56 33 387
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ravnatelj: Daša Bokal, mag. prof. inkluzivne pedagogike
Odgovorna uradna oseba: Daša Bokal, ravnateljica
Datum prve objave kataloga: 08.12.2008
Datum zadnje spremembe kataloga: 04.11.2021
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-trbovlje.si 
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - vrtec

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni organi, svet staršev
Ravnatelj: Daša Bokal, mag. inkluzivne pedagogike
Telefon: (03) 56 33 381
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pomočnik ravnatelja: Manja Vozel, dipl. vzgojiteljica
Telefon: (03) 56 33 385
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Računovodstvo: Natalija Jersin
Telefon: (03) 56 33 380
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Svetovalna delavka: Nataša Kmet, dipl. soc. del.
Telefon: (03) 56 33 382
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Naziv: Vrtec Trbovlje bolnišnični oddelek Čebelica
Naslov: Rudarska cesta 7, 1420 Trbovlje
Telefon: (03) 56 52 500
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Naziv: Vrtec Trbovlje enota Barbara
Naslov: Vreskovo 6 A, 1420 Trbovlje
Telefon: (03) 56 33 390
Faks: (03) 56 33 387
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Naziv: Vrtec Trbovlje enota Ciciban
Naslov: Trg revolucije 4 C, 1420 Trbovlje
Telefon: (03) 56 33 393
Faks: (03) 56 33 387
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Naziv: Vrtec Trbovlje enota Mojca
Naslov: Novi dom 51, 1420 Trbovlje
Telefon: (03) 56 33 392
Faks: (03) 56 33 387
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Naziv: Vrtec Trbovlje enota Pikapolonica
Naslov: Rudarska cesta 10 A, 1420 Trbovlje
Telefon: (03) 56 33 389
Faks: (03) 56 33 387
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Naziv: Oddelek na osnovni šoli Alojza Hohkrauta
Naslov: Trg revolucije 19, 1420 Trbovlje
Telefon: 030 716 004
E-pošta: 

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Daša Bokal, ravnateljica
Naslov: Rudarska cesta 10 A, 1420 Trbovlje
Telefon: (03) 56 33 381
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pooblaščena oseba za varsrvo osebnih podatkov

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - vrtec

Predpisi lokalne skupnosti - Vrtec Trbovlje

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

Pravila in drugi akti zavoda

Poslovnik o delu sveta zavoda

- Poslovnik Sveta staršev Vrtca Trbovlje

- Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Trbovlje

Pravilnik o načinu izterjave zapadlih obveznosti Vrtca Trbovlje

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Vrtec - javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.

Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

2. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc - vrtec

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: -

Kratek opis namena zbirke: -

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: -

Dostop do zbirke:

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda:

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda

- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

- ustna zahteva

- preko telefona

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

- pisna zahteva po pošti

- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

 

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: -