Povezava na državni register predpisov: http://gov.si in http://pirs.si

Zakon o vrtcih

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah

Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o uresničevanju otrokovih pravic

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih  za prostor in opremo vrtca

Pravilnik o plačilih staršev

Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo