Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Vrtec Najdihojca
Sedež: Gorazdova ulica 6
Pošta: 1000 Ljubljana
Telefon: 01 51 55 920
Fax: 01 51 55 920
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ravnateljica: Andreja Škvarč
Odgovorna uradna oseba: Andreja Škvarč
Datum prve objave kataloga: 01.09.2009
Datum zadnje posodobitve: 24.4.2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.najdihojca.si 
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - vrtec

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni organi, svet staršev
Ravnateljica: Andreja Škvarč
Telefon: 01 505 74 91
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

• Enota Palček
Vodja enote: Alenka Grošelj
Naslov: Gorazdova 6, Ljubljana
Telefon: 01 51 55 920
Poslovalni čas: 5.30 – 17.00

• Dislociran oddelek Kebetova
Vodja enote: Alenka Grošelj
Naslov: Kebetova 30, Ljubljana
Telefon: 01 519 30 31
Poslovalni čas: 7.30 – 16.30

• Enota Biba
Vodja enote: Mateja Ličen
Naslov: Ljubeljska 16, Ljubljana
Telefon: 01 505 73 11
Poslovalni čas: 5.30 – 17.00

• Dislociran oddelek Aeternia
Vodja enote: Mateja Ličen
Naslov: Gorazdova 19, Ljubljana
Telefon: 01 505 57 56
Poslovalni čas: 7.00 – 16.30

• Dislociran oddelek Lek
Vodja enote: Mateja Ličen
Naslov: Ulica Alme Sodnik 30, Ljubljana
Telefon: 01 580 23 17
Poslovalni čas: 6.30 – 17.00

• Enota Čenča
Vodja enote: Alenka Grošelj
Naslov: Lepodvorska 5, Ljubljana
Telefon: 01 433 73 40
Poslovalni čas: 6.00 – 17.00

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pooblaščene osebe za posredovanje informacij javnega značaja

Odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega značaja:
Maruša Demšar, svetovalna delavka
Sedež: Gorazdova 6, Ljubljana
Telefon: 01 51 55920, 041 690 730
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oseba pooblaščena za varstvo osebnih podatkov:
Info hiša d.o.o.
Primož Govekar
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Tel.: 01 235 50 36

Zaupnik za obravnavo kršitev po ZZPri:
Ana Korošec
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Tel.: 041460019

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - vrtec

Predpisi lokalne skupnosti - Vrtec Najdihojca

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Letni delovni načrt
Letno poročilo
Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta
Program dela
Pravila in drugi akti zavoda
Kurikulum za vrtce

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Vrtec - javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.

Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

2. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc - vrtec

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke:

Kratek opis namena zbirke:

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

Dostop do zbirke:

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda:

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda

- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

- ustna zahteva

- preko telefona

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

- pisna zahteva po pošti

- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja:

Najpogosteje zahtevane informacije javnega značaja:
- Informacije o vpisu otroka in ter možnosti za sprejem v vrtec,
- Informacije o ekonomski ceni programa v vrtcu,
- Informacije o vrsti programov,
- Informacije o projektih, in obogatitvenih dejavnostih v vrtcu,
- Informacije o dodatnih dejavnostih v vrtcu,
- Informacije o prehrani v vrtcu,
- Informacije o poslovnem času vrtca,
- Informacije o zaposlitvah,
- Informacije o vključevanju otrok s posebnimi potrebami.