Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Vrtec Pod Gradom
Sedež: Praprotnikova ulica 2
Pošta: 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 241 26 00
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ravnatelj: Ajda Šimnic
Odgovorna uradna oseba: Ajda Šimnic
Datum prve objave kataloga: 12.01.2009
Datum zadnje spremembe kataloga: 23.1.2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-podgradom.si
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - vrtec

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni organi, svet staršev
Ravnatelj: Ajda Šimnic
Telefon: (01) 241 26 12
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pomočnica ravnateljice: Kaja Ajdnik
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: (01) 241 26 02

Svetovalna služba: Urška Michler, pedagoginja
Telefon: (01) 230 82 72
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Mobilni specialni pedagog: Primož Glivar
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Mobilna specialna pedagoginja: Zala Kadunc
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Organizacija prehrane in zdravstveno - higienskega režima: Emina Fajković
Telefon: (01) 241 26 08
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tajništvo in kadrovske zadeve: Nuša Jereb
Telefon: (01) 241 26 00
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Računovodstvo: Maja Drešar
E-pošta:Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Knjigovodstvo in oskrbnine: Barbara Pezdirc
Telefon: (01) 241 26 04
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Naziv enote: Enota Prule
Naslov: Praprotnikova 2, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 24 12 600

Dislocirani oddelki:
Ulica na Grad 2/a,tel.: (01) 241 26 53

Naziv enote: Enota Poljane
Naslov: Strossmayerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 23 08 280,

Dislocirani oddelki:
Zemljemerska ulica 9,tel.: (01) 230 82 71
Poljanska cesta 21,tel.: (01) 230 82 90

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Ajda Šimnic
Naslov: Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 241 26 12
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pristojna oseba za varovanje osebnih podatkov:
V skladu z določilom 37. člena Splošne uredbe smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:
DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
telefon: +386 (0) 2 650 4 300

POLITIKA ZASEBNOSTI

NAMENI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVNI TEMELJI

a) Vrtec Pod Gradom obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi oziroma v okviru obstoječe zakonodaje:
- Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. 1. RS, št. 94/07; ZVOP-1),
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 1. RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/19 – popr. in 25/17- ZVaj; ZOFVI),
- Zakon o vrtcih (Ur. 1. RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17; ZVrt),
- Zakon o delovnih razmerjih (Ur. 1. RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16 in 15/17 – odl. US),
- Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. 1. RS, št. 40/06; ZEPDSV),
- in na podlagi drugih mednarodnih pogodb, predpisov EU ter nacionalnih zakonov, ki terjajo od Vrtca Pod Gradom, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljalcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti ali pristojnosti.

b) Vrtec Pod Gradom v določenih primerih naproša posameznike za podajo privolitev v obdelavo njihovih osebnih podatkov, kadar je obdelava teh podatkov potrebna za namene, ki v zakonskih pravnih temeljih niso opredeljeni, kot na primer za uporabo elektronskega naslova za namen lažje komunikacije, za obveščanje javnosti o dogodkih vrtca in vzgojnem procesu, za sodelovanje otroka pri snemanju različnih izobraževalnih in promocijskih oddaj ipd. V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopuščenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obveščanja, vse do preklica.

c) Vrtec Pod Gradom osebne podatke otrok, staršev, zaposlenih in drugih posameznikov obdeluje v okviru in za namen izvajanja različnih dogovorov in pogodb, kamor sodi tudi obdelava osebnih podatkov otrok in njihovih staršev za namene izvajanja programa predšolske vzgoje na podlagi njihove odločitve za vpis v naš vrtec.

d) Za optimalno delovanje spletne strani vrtca, uporabljamo osnovne piškotke. Vsak uporabnik jih lahko vklopi ali izklopi na spletni strani.

UPORABNIKI OSEBNIH PODATKOV IN MOREBITNI PRENOS OSEBNIH PODATKOV V TRETJE DRŽAVE
Vrtec Pod Gradom ne prenaša podatkov v tretje države.

PRAVICE POSAMEZNIKOV

S pisno zahtevo, na naslov: Vrtec Pod Gradom, Praprotnikova ulica 2, 1000 Ljubljana ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.i, lahko posameznik zahteva odstop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.
Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na Vrtec Pod Gradom, Praprotnikova ul. 2, 1000 Ljubljana ali vrtec-pod- Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV

Vrtec Pod Gradom bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.
Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oz. v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oz. izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih Vrtec Pod Gradom podatke hrani v skladu z zakonodajo.
Ta politika zasebnosti je bila posodobljena 4. 11. 2019.

Pravilnik o varovanju osebnih podatkov – povezava

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - vrtec

Predpisi lokalne skupnosti - Vrtec Pod Gradom

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

- program razvoja zavoda

- poročila o vzgojni oziroma varstveni problematiki

- pravila in drugi akti zavoda

- kurikulum za vrtce

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Vrtec - javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.

Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

2. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc - vrtec

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: Publikacija vrtca

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda:

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda

- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

- ustna zahteva

- preko telefona

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

- pisna zahteva po pošti

- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: