Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Vrtec Viški gaj
Sedež: Reška ulica 31
Pošta: 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 244 52 12
Faks: (01) 244 52 20
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ravnatelj javnega zavoda: Ilotić Branko
Odgovorna uradna oseba: Ilotić Branko
Datum prve objave kataloga: 08.01.2013
Datum zadnje spremembe kataloga: 24.4.2024
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://iprid.si/ijz/katalogi/140-vrtec-viski-gaj
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - vrtec

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni organi, svet staršev

Ravnatelj: Ilotić Branko
Telefon: (01) 244 52 10
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Pomočnica ravnatelja: Marjeta Košir 
Telefon: (01) 244 52 30

Svetovalna delavka: Pia de Paulis Debevec
Telefon: (01) 244 52 38, 244 52 25, 244 52 40

Vodja prehrane in zdravstveno hig. režima: Helena Kušar
Telefon: (01) 244 52 16

Računovodstvo: Tomaž Torkar, Nuša Lipar
Telefon: (01) 244 52 14, 244 52 15

Poslovna sekretarka: Natalija Movern Lukše
Telefon: (01) 244 52 12

Predsednica sveta zavoda: Petja Šubic

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

1.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Zarja
Naslov: Reška ulica 31,1000 Ljubljana
Telefon: (01) 244 52 21, 244 52 22, 244 52 23, 244 52 24

2.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Bonifacija
Naslov: Ulica Malči Beličeve 20, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 244 52 32, 244 52 33, 244 52 34, 244 52 35, 244 52 36

3.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Kozarje
Naslov: Hacetova ulica 13, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 244 52 42, 244 52 44, 244 52 45, 244 52 46

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Natalija Movern Lukše
Naslov: Reška ulica 31, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 244 52 12
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - vrtec

Predpisi lokalne skupnosti - Vrtec Viški Gaj

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

- program razvoja zavoda

- letni delovni načrt

- poročilo o uresničitvi letnega delovnega načtra

- poročila o vzgojni oziroma varstveni problematiki

- pravila in drugi akti zavoda

- kurikulum za vrtce

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Vrtec - javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.

Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

2. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga:

21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc - vrtec

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke:

Kratek opis namena zbirke:

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

Dostop do zbirke:

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda:

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda

- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

- ustna zahteva

- preko telefona

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

- pisna zahteva po pošti

- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: