Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Zavod za šport Jesenice
Sedež: Ledarska ulica 4se
Pošta: 4270 Jesenice
Telefon: (04) 588 46 60
Fax: (04) 586 33 65
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Direktor javnega zavoda: Gorinjac Almin
Odgovorna uradna oseba: Gorinjac Almin
Datum prve objave kataloga: 24.11.2008
Datum zadnje spremembe kataloga: 09.12.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.zsport-jesenice.si
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - zavod za šport

Organi javnega zavoda:

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Gorinjac Almin
Naslov: Ledarska ulica 4, 4270 Jesenice
Telefon: (04) 588 46 60
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - zavod za šport

Predpisi lokalne skupnosti

Splošni akti - Zavod za šport Jesenice

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda: povezava

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

- Strategija razvoja športa na Jesenicah

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod: Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - Portal javnih naročil
Drugi javni razpisi/naročila: povezava
Razpisi delovnih mest: povezava
Druge objave: povezava

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
2.
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke:
Kratek opis namena zbirke:
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:
Dostop do zbirke:

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda: povezava

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: Od ponedeljka do petka: Od 9. do 11. ure ter od 13. do 15. ure
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: - osebni dostop na sedežu javnega zavoda
- dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve: Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti
Formalna zahteva: - zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: -

Drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja: -

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja