Cilji in naloge vzgoje in izobraževanja v glasbeni šoli so:
– odkrivanje in razvijanje glasbene in plesne nadarjenosti, 
– sooblikovanje osebnosti in načrtno izboljševanje glasbene izobraženosti prebivalstva,
– doseganje ustreznega znanja in pridobivanje izkušenj za začetek delovanja v ljubiteljskih instrumentalnih ansamblih, orkestrih, pevskih zborih ter plesnih skupinah,
– pridobivanje znanja za nadaljnje glasbeno in plesno izobraževanje,
– omogočanje umetniškega doživljanja in izražanja,
– omogočanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in zakonitostmi razvoja,
– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije,
– vzgajanje za medsebojno strpnost, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi,
– skrb za prenos nacionalne in občečloveške dediščine in razvijanje nacionalne zavesti,
– vzgajanje za multikulturno družbo, hkrati pa razvijanje in ohranjanje lastne kulturne in naravne dediščine.