Kot javno službo izvaja galerija naslednje naloge:

- evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira sodobno likovno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda, varuje in hrani zbirke ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom galerije,

- skrbi za izvajanje javne službe na področju varovanja in hranjenja premične kulturne dediščine likovne umetnosti 20. stoletja in sedanjosti za območje občin, navedenih v Uredbi o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev,

- posreduje podatke o dediščini v register in skrbi za dostopnost podatkov javnosti,

- organizira in posreduje razstave del sodobne slovenske in tuje likovne umetnosti ter izdaja kataloge in publikacije,

- razvija strokovno in organizacijsko sodelovanje z drugimi galerijami doma in zunaj naših meja,

- pridobiva z odkupi, prevzemi, darili, volili ... umetniška dela sodobne likovne umetnosti za svojo muzejsko zbirko sodobnih slovenskih, posebej pomurskih likovnih ustvarjalcev in drugih likovnih umetnikov,

- zbira in hrani dokumentacijsko gradivo s področja likovne umetnosti: fotografije, negative, diase, video, film, CD-ROM gradivo z zvočnimi zapisi, hemeroteko, biografije in bibliografije pomurskih likovnih ustvarjalcev, vabila, zloženke, plakate, kataloge, monografije ...

- vodi strokovno knjižnico za področje svoje dejavnosti, ki je na razpolago za strokovno delo po dogovoru z vodstvom galerije,

- skrbi za izobraževanje svojih strokovnih sodelavcev in nudi pomoč pri strokovnem izobraževanju strokovnih sodelavcev drugih galerij,

- omogoča strokovno izobraževanje pripravnikov za kustose, pedagoge in dokumentaliste,

- pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter sodeluje pri izvajanju popularizacijskega (koncerti, sejmi, predstavitve, okrogle mize, javne tribune ...) programa drugih izvajalcev,

- skrbi za povezovanje z vsemi aktivnimi likovnimi ustvarjalci našega področja,

- posreduje in prodaja umetniška dela ter publikacije, vezane na likovno galerijsko dejavnost,

- opravlja lastno založniško dejavnost, izdaja publikacije, ki izhajajo iz poslanstva galerije, grafične mape, koledarje, razglednice.

Poleg nalog iz prejšnjega odstavka opravlja zavod tudi naslednje naloge:

- opravlja dejavnosti po pogodbi,

- vključuje se v projekte na podlagi domačih in mednarodnih razpisov,

- organizira znanstvena in strokovna srečanja, razgovore, seminarje in podobno, predvsem s področja raziskovanja sodobne likovne umetnosti,

- izdeluje ekspertize in daje nasvete, pojasnila in drugo strokovno pomoč fizičnim in pravnim osebam pri vrednotenju sodobne likovne umetnosti,

- daje strokovna mnenja o izvozu del iz tekoče produkcije sodobne likovne umetnosti,

- s svojimi programi se vključuje v turistično ponudbo regije in države,

- oddaja prostore in opremo v najem za razstave in druge kulturne in vzgojno-izobraževalne prireditve.