Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Vrtec Jožice Flander
Sedež: Focheva ulica 51
Pošta: 2000 Maribor
Telefon: (02) 330 34 00
Fax: (02) 330 34 04
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ravnatelj javnega zavoda: Darja Jaušovec
Odgovorna uradna oseba: Darja Jaušovec
Datum prve objave kataloga: 21.01.2009
Datum zadnje spremembe kataloga: 09.12.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.vrtec-joziceflander.si/
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - vrtec

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnateljaj, strokovni organi, svet staršev

Ravnateljica: Darja Jaušovec
Telefon: (02) 330 34 00
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

1.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Fochova
Naslov: Focheva ulica 51, 2000 Maribor
Telefon: (02) 330 34 00
Faks: (02) 330 34 04

2.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Razvanje
Naslov: Razvanjska cesta 64, 2000 Maribor
Telefon: (02) 330 34 21
Faks: (02) 330 34 04

3.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Vančka Šarha
Naslov: Smoletova ulica 7, 2000 Maribor
Telefon: (02) 330 34 16
Faks: (02) 330 34 04

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Darja Jaušovec
Naslov: Focheva ulica 51, 2000 Maribor
Telefon: (02) 330 34 00
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - vrtec

Predpisi lokalne skupnosti - Vrtec Jožice Flander

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Mestna občina Maribor

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

- program razvoja zavoda

- letni delovni načrt

- poročilo o uresničitvi letnega delovnega načtra

- poročila o vzgojni oziroma varstveni problematiki

- pravila in drugi akti zavoda

- kurikulum za vrtce

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Vrtec - javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.

Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

2. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga:

21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc - vrtec

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke:

Kratek opis namena zbirke:

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:

Dostop do zbirke:

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda:

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda

- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

- ustna zahteva

- preko telefona

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

- pisna zahteva po pošti

- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

 

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja