Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov:Vrtec Zagorje ob Savi
Sedež: Cesta 9. avgusta 111
Pošta: 1410 Zagorje ob Savi
Telefon: (03) 566 06 60
Fax: (03) 566 06 63
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Ravnatelj: Darja Rakovič
Odgovorna uradna oseba: Darja Rakovič
Datum prve objave kataloga: 07.01.2009
Datum zadnje spremembe kataloga: 08.04.2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://vrtec-zagorje.si/
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - vrtec

Organi javnega zavoda: Svet zavoda, ravnatelj, pomočnik ravnatelja, strokovni organi, svet staršev

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

1.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Center
Naslov: Cesta zmage 7 A, 1410 Zagorje ob Savi
Telefon: (03) 566 06 71, (03) 566 06 73

2.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Ciciban
Naslov: Trg Pohorskega bataljona 2, 1412 Kisovec
Telefon: (03) 566 06 80, 041 444 469

Naziv notranje organizacijske enote: Enota Ciciban, oddelek v PŠ Kisovec
Naslov: Cesta 15. aprila 25, 1412 Kisovec
Telefon: 051 636 470

3.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Kekec
Naslov: Izlake 6, 1411 Izlake
Telefon: (03) 566 06 85, 041 444 479
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Kekec, oddelka v PŠ Mlinše
Naslov: Mlinše 14, 1411 Izlake
Telefon: 041 444 370

4.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Maja
Naslov: Pečarjeva ulica 4, 1410 Zagorje ob Savi
Telefon: (03) 566 06 64, (03) 566 06 65

5.
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Smrkci
Naslov: Cesta 9. avgusta 111, 1410 Zagorje ob Savi
Telefon: (03) 566 06 72, 041 412 850, (03) 566 06 92, 041 458 443
Naziv notranje organizacijske enote: Enota Smrkci, oddelek v Čemšeniku
Naslov: Čemšenik 2, 1413 Čemšenik
Telefon: 031 339 593

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Darja Rakovič
Naslov: Cesta 9. avgusta 111, 1410 Zagorje ob Savi
Telefon: (03) 566 06 61
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - vrtec

Predpisi lokalne skupnosti - Vrtec Zagorje Ob Savi

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

Sestanki Sveta staršev Vrtec Zagorje ob Savi

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:

- letni delovni načrt

- poročilo o uresničitvi letnega delovnega načtra

- poročila o vzgojni oziroma varstveni problematiki

- pravila in drugi akti zavoda

- kurikulum za vrtce

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Vrtec - javni zavod odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom.

Normativna podlaga: 20. člen Zakona o vrtcih

2. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: -

Kratek opis namena zbirke: -

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: -

Dostop do zbirke:

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda:

Letna poročila o dostopu do informacij javnega značaja:

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -

Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda

- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve

Neformalna zahteva:

- ustna zahteva

- preko telefona

- po elektronski poti

Formalna zahteva:

- zahteva podana ustno na zapisnik

- pisna zahteva po pošti

- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja