Katalog informacij javnega značaja

1.OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Javni zavod za šport Nova Gorica
Sedež: Bazoviška 4
Pošta: 5000 Nova Gorica
Telefon: (05) 330 20 20
Fax: (05) 330 20 25
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Direktor javnega zavoda: Uroš Jug
Odgovorna uradna oseba: Darja Šuligoj
Datum prve objave kataloga: 13.10.2008
Datum zadnje spremembe kataloga: 14.10.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.sz-ng.si
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - zavod za šport

Organi javnega zavoda: svet javnega zavoda, direktor javnega zavoda, strokovni svet

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

Sektor za investicije in vzdrževanje
STOJAN SKUBIN
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
telefon: (05) 330 20 23

Sektor za športne programe
VOJKO OREL
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
telefon: (05) 330 20 24

Računovodstvo
JANJA HLEDE
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
telefon: (05) 330 20 27

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Darja Šuligoj, poslovni sekretar
Nalsov: Bazoviška 4, 5000 Nova Gorica
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Telefon: (05) 330 20 20

vodja sektorja za investicije in vzdrževanje (strokovni delavec)
STOJAN SKUBIN
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
telefon: (05) 330 20 23

vodja sektorja za športne programe (strokovni delavec)
VOJKO OREL
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
telefon: (05) 330 20 24

računovodja
JANJA HLEDE
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
telefon: (05) 330 20 27

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - zavod za šport

Predpisi lokalne skupnosti - Javni zavod za šport Nova Gorica

Splošni akti Javnega zavoda za šport Nova Gorica

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov: katalog strateških in programskih dokumentov

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod: Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2: Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila: povezava

Razpisi delovnih mest: povezava

Druge objave: povezava

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur
2.
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence: -
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke:
Kratek opis namena zbirke:
Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke:
Dostop do zbirke:

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja: -
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja: Od ponedeljka do petka: Od 9. do 11. ure ter od 13. do 15. ure
Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja: - osebni dostop na sedežu javnega zavoda
- dostop po elektronski poti
Dostop na podlagi zahteve: Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti
Formalna zahteva: - zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti
Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja: Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.
Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja: povezava