Katalog informacij javnega značaja

1.OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Kosovelov dom Sežana
Sedež: Kosovelova ulica 4a
Pošta: 6210 Sežana
Telefon: (05) 731 20 10 (tajništvo)
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Direktorica: Katja Jordan
Odgovorna uradna oseba: Katja Jordan, direktorica
Datum prve objave kataloga: 16. april 2020
Datum zadnje spremembe kataloga: 20. 7. 2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://iprid.si/ijz/katalogi-menu/328-kosovelov-dom-sezana
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Kratek opis delovnega področja:

Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa je kulturni center, ki v prvi vrsti ponuja najrazličnejše kulturne prireditve in dogodke. Ima štiri prireditvene prostore (3 dvorane in zunanji amfiteater) in dve razstavišči (Galerija Mira Kranjca in Galerija Ivana Varla). S svojimi zmogljivostmi nudi koncertno, plesno in gledališko dejavnost, filmske projekcije, razstavno in večpredstavnostno dejavnost, možnost prirejanje kongresnih dogodkov in drugih prireditev. Dom ima zaradi svoje geografske lege pomembno funkcijo pri zagotavljanju kulturnih dobrin prvenstveno prebivalcem Krasa pa tudi Brkinov, sekundarno pa tudi širši regiji skladno z vizijo enotnega slovenskega kulturnega prostora. 

Dejavnost zavoda je ustvarjanje in posredovanje kulturnih vrednot, v tem okviru pa:
– organizacija, priprava in izvedba kulturno umetniških prireditev,
– predvajanje filmov,
– prirejanje razstav različne tematike ter posojanje in prodaja likovnih del in izdelkov umetne in domače obrti ter organiziranje avkcij,
– produkcija lastnih kulturno umetniških in drugih prireditev,
– posredovanje prireditev v lastni produkciji ter v produkciji drugih kulturnih organizacij ali posameznih kulturnih ustvarjalcev,
– načrtovanje in izvajanje raznih oblik vzgojno-izobraževalnih programov ter sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi organizacijami,
– oddajanje dvoran in drugih prostorov,
– organizacija, priprava in izvedba kongresov, posvetovanj, seminarjev, predavanj, sejmov, plesov, proslav in drugih prireditev komercialne narave,
– ustanavljanje in organizacija fundacij s področja kulture in umetnosti širšega pomena,– posojanje tehnične opreme in nudenje tehničnih storitev,
– nudenje pogodbenih storitev v okviru registrirane dejavnosti,
– informativno-propagandna in založniška dejavnost namenjena izvajanju registrirane dejavnosti,
– gostinske storitve za potrebe zaposlenih, izvajalcev in obiskovalcev,
– druge naloge, za katere ga zadolži ustanovitelj.

Organi zavoda so:
– svet zavoda in
– direktor.

Člani sveta JAVNEGA ZAVODA  KOSOVELOV DOM SEŽANA - kulturni center Krasa za obdobje 2021-2025:

  • Nevenka Devčić, Rajko Orel, David Terčon, Ivo Bašič in Drago Pirec.
  • Predsednik sveta zavoda: Drago Pirec. Namestnik predsednika: Ivo Bašič.

Direktorica:  Katja Jordan
Telefon: 05 731 20 14, 040 848 318
El. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 Usklajevalec programov: David Terčon
Telefon: 05 731 20 18, 040 568 144
El. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 Tehnična podpora: Matjaž Černe
Telefon: 040 568 146
El. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

 Organizatorka, blagajna: Ariana Pertinač
Telefon: 05 731 20 20, 040 568 466 
El. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Strokovna sodelavka za projekte: Nives Zadel
Telefon: 040 689 971
El. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Strokovni sodelavec; nabava, oglasni prostor, sponzorstva, donacije: Igor Kocina
Telefon: 05 731 20 18, 040 568 471
El. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Tajništvo
Telefon: 05 731 20 10
El. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Blagajna
05 731 20 12 – vsak delovnik od 10. do 12. ure in uro pred prireditvami, za katere se izdajajo vstopnice
El. pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. 

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Katja Jordan, direktorica
Naslov: Kosovelova ulica 4a, 6210 Sežana
Telefon: (05) 731 20 10
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

- Zakoni in podzakonski akti – povezava na državni register predpisov: http://gov.si in http://pirs.si
Predpisi EU
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
- Zakon o zavodih
- Zakon o delovnih razmerjih
- Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
- Zakon o javnih financah
- Zakon o javnih naročilih
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
- Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti
- Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
- Zakon o davčnem postopku
- Zakon o davku na dodano vrednost ter pravilnik o DDV
- Zakon o dohodnini
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
- Zakon o evidencah na področju dela
- Zakon o izvršbi in zavarovanju
- Zakon o medijih
- Zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust
- Zakon o plačilnem prometu
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- Zakon o preprečevanju pranja denarja
- Zakon o prispevkih za socialno varnost
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o revidiranju
- Zakon o varstvu kulturne dediščine
- Zakon o varstvu osebnih podatkov
- Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
- Zakon o zajamčenih osebnih dohodkih
- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev
- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
- Obligacijski zakonik
- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Ustanovitveni akt:

ODLOK o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa. (Uradni list št. 115 z dne 16.7.2021)

https://www.uradni-list.si/_pdf/2021/Ur/u2021115.pdf 

Interni akti:

- Cenik storitev KDS
- Hišni red za najemnike in organizatorje prireditev v KDS
- Akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest in spremembe
- Pravilnik o notranji organizaciji in popisu delovnih mest
- Poslovnik o delu sveta zavoda KDS
- Požarni red
- Pravilnik o blagajniškem poslovanju
- Pravilnik o poslovni skrivnosti
- Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov
- Pravilnik o popisu KDS
- Pravilnik o računovodstvu KDS
- Pravilnik o povračilu stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov
- Pravilnik o delovnem času, odmorih in dopustih v KDS
- Načrt integritete
- Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
- Pravilnik o prepovedi uživanja alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu ter o ugotavljanju alkohola, drog  in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu
- Pravilnik o videonadzoru
- Pravilnik o ukrepih delodajalca za zaščito delavcev pred nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu v KDS
- Interni akt o popisu poslovnih prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov
- Pravilnik o poslovanju z darilnimi boni v KDS

Program dela / strategija:

- KDS – Strateški načrt KDS za 2021-2025.

Poslovna poročila:

- Letno poročilo Kosovelov dom Sežana – kulturni center Krasa za leto 2019
- Seznam evidenčnih naročil v letu 2019
objavljeno na: https://www.enarocanje.si/EvidencnaNarocila/CSVIskalnikArhiva.aspx

2.e Seznam vrst upravnih postopkov

- Sodni postopki zaradi izterjave dolgov.
- Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja – 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

2.f Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja

- Evidenca o zaposlenih (osebni podatki o zaposlenih, ki se obdelujejo ob uporabi službenih sredstev) in člani sveta zavoda Kosovelov dom Sežana
- Evidenca delovnega časa
- Evidenca videonadzora
- Evidenca študentov, ki delajo preko študentskega dela v Kosovelovem domu Sežana
- Evidenca abonentov
- Evidenca oseb za obveščanje preko e-mailinga

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Zavod ne vodi informatizirane zbirke podatkov.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

– Osebni dostop na sedežu zavoda: Kosovelova ulica 4A, 6210  Sežana  v času uradnih ur, vsak delovnik od 9. do 14 ure.
– Dostop po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
– Dostop preko telefona: (05) 731 20 10
– Na spletni strani zavoda: www.kosovelovdom.si

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij. Pri tem upoštevamo 16. in 17. člen Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

5. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Zaradi majhnega števila zahtev po informacijah javnega značaja takega seznama ni mogoče oblikovati. Posamezne informacije, ki se jih zahteva občasno so: Informacija o možnosti zaposlitve, informacija o poslovanju zavoda podatki o prireditvah, cenik uporabnin prostorov in opreme.