Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Gornjesavski muzej Jesenice
Sedež: Cesta Franceta Prešerna 45
Pošta: 4270 Jesenice
Telefon: (04) 583 35 00
Fax: (04) 583 34 99
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Direktor javnega zavoda: Lačen Benedičič Irena
Odgovorna uradna oseba: Lačen Benedičič Irena
Datum prve objave kataloga: 24.11.2008
Datum zadnje spremembe kataloga: 14.10.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.gmj.si
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje - muzej

Organi javnega zavoda: svet javnega zavoda, direktor javnega zavoda

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: Lačen Benedičič Irena, direktor javnega zavoda

Naslov: Cesta Franceta Prešerna 45 , 4270 Jesenice

Telefon: (04) 583 35 00

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - muzej

Predpisi lokalne skupnosti - Gornjesavski muzej Jesenice

Splošni akti - Gornjesavski muzej Jesenice

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov javnega zavoda

2.e Seje Sveta javnega zavoda

Seje sveta - Gornjesavski muzej Jesenice

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov

- Strateški načrt

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga: 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - portal javnih naročil

Poziv za javno zbiranje ponudb - EUROBASKET 2013

Druge objave

Cenik za najem dvoran

Namera o oddaji poslovnega prostora v objektu Kosova graščina

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

Seznam evidenc - muzej

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Ime informatizirane zbirke: -

Kratek opis namena zbirke: -

Opis načina pridobivanja podatkov iz zbirke: -

Dostop do zbirke: -

2.k Druge informacije javnega značaja

Novice o delovanju javnega zavoda

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Tehnični pogoji za dostop do elektronskega kataloga informacij javnega značaja:
Uradne ure organa za dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- vsak delovnik v času uradnih ur

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:

- osebni dostop na sedežu javnega zavoda
- dostop po elektronski poti

Dostop na podlagi zahteve:

Neformalna zahteva:
- ustna zahteva
- preko telefona
- po elektronski poti

Formalna zahteva:
- zahteva podana ustno na zapisnik
- pisna zahteva po pošti
- vložitev zahteve po elektronski pošti

Zahtevo se lahko poda na uradni elektronski naslov

Dostop do kataloga informacij javnega značaja za ljudi s posebnimi potrebami: Prilagojen dostop do informacij javnega značaja zagotavljamo ljudem s posebnimi potrebami.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).
V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik materialnih stroškov za ponovno uporabo informacij javnega značaja