Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naslov: Zdravstveni dom Kočevje
Sedež: Roška cesta 18
Pošta: 1330 Kočevje
Telefon: (01) 893 90 00
Fax: (01) 893 90 35
Urgenca: (01) 893 90 08
Zd. postaja Vas: (01) 893 90 90
Zd. postaja Kočevska Reka: (01) 893 90 80
Zd. postaja Predgrad: (01) 893 90 70
Zd. postaja Osilnica: (01) 893 90 60
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Direktor javnega zavoda: asist.Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.
Odgovorna uradna oseba: asist.Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.
Datum prve objave kataloga: 24.03.2009
Datum zadnje spremembe kataloga: 08.05.2018
Katalog je v elektronski obliki dostopen na spletnem naslovu: www.zdkocevje.si
Katalog je v fizični obliki dostopen: na sedežu zavoda v času uradnih ur
Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

2. SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji javnega zavoda

Delovno področje Zdravstveni dom Kočevje

Organi javnega zavoda: svet zavoda, direktor zavoda, strokovni svet zavoda

Seznam vseh notranjih organizacijskih enot

Organigram

2.b Kontaktni podatki osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba: asist.Polona Vidič Hudobivnik, dr.med.spec.druž.med.
Naslov: Roška cesta 18, 1330 Kočevje
Telefon: (01) 893 90 03/05
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja javnega zavoda

Zakoni in podzakonski akti - zdravstveni dom

Predpisi lokalne skupnosti - Zdravstveni dom Kočevje

Splošni akti javnega zavoda

Predpisi EU

2.d Seznam predlogov splošnih aktov javnega zavoda

Predlogi splošnih aktov zavoda

2.e Seje sveta javnega zavoda

Seje sveta javnega zavoda

2.f Seznam strateških in programskih dokumentov

Seznam strateških in programskih dokumentov - Zdravstveni dom Kočevje

2.g Seznam vrst upravnih postopkov

Vrste upravnih postopkov, ki jih vodi javni zavod:

1. Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja

Normativna podlaga:

21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

2.h Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/naročila

Javno naročanje po ZJN2 - Portal javnih naročil

Drugi javni razpisi/naročila

Razpisi delovnih mest

Druge objave

2.i Seznam evidenc s katerimi organ upravlja

1.
Ime evidence: Zbirka podatkov s področja zdravstvenega varstva
Normativna podlaga: Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva
Opis in pogoji dostopa do evidence: V zbirki podatkov s področja zdravstvenega varstva se zbirajo osnovna medicinska dokumentacija o pacientih, ki jo uporabljajo izvajalci zdravstvenih storitev.
Dostop do evidence: evidenca ni javno dostopna

2.
Ime evidence: Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

3.
Ime evidence: Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih
Normativna podlaga: 21. člen Zakona o javnih uslužbencih
Opis in pogoji dostopa do evidence:
Dostop do evidence: evidenca je dostopna na sedežu javnega zavoda v času uradnih ur

2.j Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov

2.k Druge informacije javnega značaja

- Ordinacijski časi

- Reševanje pritožb uporabnikov

- Postopek za vložitev pritožbe, predloga ali pohvale

2.l Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Najpogostejše zahtevane informacije so:
- ordinacijski časi izvajalcev zdravstvenih storitev,
- čakalne dobe,
- seznam zdravnikov in zobozdravnikov, ki jih zavarovane osebe lahko izberejo v skladu s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja.

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Informacije javnega značaja so prosto dostopne pravnim ali fizičnim osebam (v nadaljevanju prosilec). Vsak prosilec ima na svojo zahtevo pravico pridobiti od organa informacijo javnega značaja tako, da jo pridobi na vpogled ali pridobi njen prepis, fotokopijo ali njen elektronski zapis (5. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP- 2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15).

Organ lahko prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če gre za izjemo, ki jo opredeljuje 6. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Dostop do drugih informacij javnega značaja je mogoč na način in po postopku, ki ga določajo:

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15– odl. US in 102/15),
- Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.24/2016).

Zahteva se naslovi na tel. oz. fax. številko ali na naslove, navedene v 1. točki tega kataloga, od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00 ure.

DOSTOP NA SPLETNI STRANI
Dostop do informacij javnega značaja je omogočen na spletni strani zavoda: http://www.zdkocevje.si/ Uporabniki lahko do portala dostopajo z običajnim brskalnikom, informacije na portalu se nahajajo v običajnih oblikah zapisa.

DOSTOP NA PODLAGI POSEBNE ZAHTEVE
Informacije, ki niso neposredno dostopne, vam bomo posredovali na vašo zahtevo, ki jo lahko vložite osebno v tajništvu zavoda, vsak delovnik med 8.00 in 13.00 uro, po telefonu ( 01 893 90 03) ali po elektronki pošti, ki jo posredujete na naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Ob pozitivno rešeni zadevi, vam bomo omogočili seznanitev z vsebino zahtevane informacije. Dostop do informacije lahko zavržemo samo, če obstaja kateri izmed razlogov iz 6. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

DOSTOP ZA LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI
V zavod lahko dostopate do informacij javnega značaja v tajništvu, ki se nahaja v 2. nadstropju, dostop je omogočen z dvigalom.

DELNI DOSTOP
V skladu z 21. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

4. STROŠKOVNIK IN CENIK

Cena za posredovanje informacij javnega značaja:

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

Stroškovnik za storitve posredovanja informacij javnega značaja